Terms & Conditions

English version

 

Engagements- en Gebruiksvoorwaarden van www.Bollardblog.eu

De “BOLLARDBLOG” eigenaar belicht en pakt de ontwikkelingen in de Scheepvaart, Transport en Havens aan.

De bijdragers leveren input, meningen en adviezen en creëren daarmee een open platform waar alle deelnemers hun ervaring en deskundigheid delen ter ondersteuning van de doelstellingen. De deelnemers delen hun ervaring en expertise met de Bollardblog gemeenschap.

Bijdragen moeten voldoen aan de kernwaarden van de Bollards Blog zijnde;

  • Nederigheid – dat wil zeggen lezen, luisteren, leren, delen en ruimte te geven aan anderen
  • Zorg – in de betekenis geïnformeerd worden en op zoek gaan naar nieuwe ideeën,
  • Oprechtheid – wat betekent spreken met open geest in alle eerlijkheid, fatsoen en respect,

 

Het accent ligt op kopen en delen – niet op verkopen en verdelen.

Deelnemen is niet anoniem.

Elke bijdrage toont de identiteit van de deelnemer en zijn / haar naam zijn zichtbaar alsook het e-mail adres. Dit zal de deelnemers in staat stellen te anticiperen op goede ideeën en rechtstreeks de deelnemer te benaderen om zijn / haar kennis in de Scheepvaart, Transport en Intermodale Industrie uit te breiden.

Alle bijdragen en hun inhoud zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de inzender / deelnemer en ontheft de Bollardblog eigenaren van alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de bijdragen. De Bollardblog eigenaar heeft de exclusieve bevoegdheid over de Bollardblog en alle bijdrages en  feedback. De Bollardblog eigenaar zal elke bijdrage censureren die niet voldoet aan de kernwaarden. Beslissingen van de Bollardblog eigenaar zijn niet aanvechtbaar en over beslissingen van de Bollardblog eigenaar wordt niet gecommuniceerd.

Door deelname aan de Bollardblog verklaren alle inzenders / deelnemers zich uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden van Engagement en Gebruiksvoorwaarden.

 


Terms of Engagement and General Conditions of www.Bollardblog.eu

The “BOLLARDBLOG” provides an environment or platform for views and innovation supporting the development of the purpose of Bollards in their mission to contribute to the smooth and flawless flow of goods and containers between continents, sea and land and beyond. Providing a secure operating environment with focus on sustainable Synchromodal transport solutions is the mission of the “BOLLARDBLOG”

The Bollardblog owner is addressing developments in the Shipping, Transportation and Ports Industry

The contributors deliver input, views and opinions and thereby support an open platform where all participants can share their experience and competence. Participants are offering, delivering and share with the Bollardblog community.

Contributions have to comply with the core values of the Bollardblog being;

  • Humbleness – meaning read, listen, learn, share and give space to others
  • Care – meaning being informed and seeking new ideas,
  • Uprightness – meaning speaking your mind in fairness, decency and respectfully,

It is all about give and buy – not sell.

Participating is not anonymous.

Each and every contribution will show the identity of the participant and his / her name will be visible as well as their e-mail address. This will allow participants to anticipate on good ideas directly with the contributor and expand on opportunities in the Shipping, Transportation and Ports Industry.

All contributions and its content are the sole responsibility of the contributor / participant and the Bollardblog owners waive any and all responsibility for the contents of the contributions. The Bollardblog owner is the exclusive authority over the Bollardblog and all contributions and feedback delivered. The Bollardblog owner will censor any contribution not complying with the core values. Decisions made by the Bollardblog owner are non-disputable and no communication will be made over any decision made by the Bollardblog owner.

Contributors / participants have to agree to these Terms of Engagement and Conditions.